Đáp án đề tìm hiểu thêm Hóa thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2022

1. Đáp án đề Hóa thi THPT tổ quốc 2022 24 mã đề5. Đáp án đề Hóa thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021

Đáp án đề minh họa 2022 môn chất hóa học - nhằm giúp các thí sinh ôn thi THPT đất nước 2022 môn Hóa Học làm sao cho tốt. Trong nội dung bài viết này nhantobian.vn xin chia sẻ tổng hòa hợp đề minh họa thi giỏi nghiệp THPT nước nhà 2022 cùng với lưu ý đáp án đề tham khảo 2022 môn chất hóa học giúp các em học viên nắm được cấu trúc đề thi THPT quốc gia 2022 môn Hóa, trường đoản cú đó phân chia thời gian làm bài xích sao cho hợp lý nhất.

Bạn đang xem: Đề minh họa 2021 hóa

1. Đáp án đề Hóa thi THPT non sông 2022 24 mã đề

Xem tại đây.

Mã đề 201 

41.A42.A43.C44.C45.D46. D47.D48.C49.D50.C
51.D52.A53. D54.C55.A56. C57.B58.D59.D60.B
61.B62.C63.A64. A65.A66. B67.A68.B69.A70.B
71.A72.B73.B74.A75. B76. B77.C78.B79.B80.A

Mã đề 202 

41.A

42.C

43.C

44.C

45.B

46.C

47.A

48.B

49.B

50.B

51.D

52.A

53.C

54.B

55.A

56.D

57.C

58.D

59.B

60.B

61.B

62.A

63.A

64.B

65.A

66.D

67.C

68.C

69.D

70.C

71.A

72.B

73.C

74.B

75.B

76.D

77.C

78.C

79.D

80.A


Mã đề 203

41.D

42.B

43.A

44.C

45.D

46.A

47.C

48.C

49.A

50.B

51.D

52.D

53.A

54.A

55.C

56.B

57.B

58.B

59.A

60.C

61.B

62.D

63.C

64.A

65.A

66.B

67.C

68.D

69.A

70.D

71.C

72.C

73.C

74.D

75.C

76.B

77.B

78.D

79.B

80.C

Mã đề 204 

41.D

42.D

43.C

44.B

45.C

46.B

47.D

48.C

49.A

50.A

51.C

52.B

53.D

54.D

55.A

56.A

57.A

58.D

59.B

60.A

61.D

62.A

63.A

64.C

65.B

66.B

67.A

68.C

69.B

70.A

71.A

72.A

73.C

74.C

75.B

76.B

77.A

78.C

79.B

80.C

Mã đề 205

41.A

42.D

43.A

44.B

45.A

46.D

47.D

48.D

49.A

50.D

51.A

52.B

53.B

54.C

55.A

56.D

57.C

58.C

59.A

60.C

61.C

62.D

63.B

64.C

65.B

66.D

67.B

68.D

69.B

70.D

71.C

72.B

73.D

74.C

75.B

76.D

77.B

78.D

79.C

80.B

Mã đề 206 

41.D

42.A

43.D

44.D

45.C

46.A

47.D

48.D

49.C

50.A

51.D

52.C

53.B

54.B

55.B

56.C

57.A

58.B

59.A

60.D

61.A

62.B

63.B

64.B

65.A

66.D

67.B

68.B

69.A

70.B

71.A

72.A

73.B

74.D

75.D

76.D

77.B

78.D

79.B

80.A


Mã đề 207

41.A42.D43.A44.D45.A46.A47.C48.D49.D50.C
51.A52.C53.D54.B55.A56.B57.D58.C59.A60.D
61.B62.D63.B64.D65.B66.B67.B68.D69.C70.C
71.C72.A73.B74.B75.76.C77.C78.D79.A80.B

Mã đề 208

41.D

42.B

43.A

44.B

45.B

46.A

47.C

48.A

49.A

50.C

51.D

52.B

53.A

54.A

55.C

56.A

57.B

58.A

59.D

60.C

61.B

62.A

63.B

64.D

65.C

66.C

67.C

68.B

69.B

70.D

71.D

72.A

73.B

74.C

75.B

76.A

77.B

78.C

79.D

80.B

Mã đề 209

41. D

42.D

43.A

44.D

45.B

46.D

47.C

48.B

49.B

50.B

51.A

52.C

53.D

54.A

55.A

56.C

57.B

58.C

59.C

60.D

61.B

62.D

63.D

64.C

65.C

66.D

67.D

68.C

69.C

70.B

71.B

72.A

73.D

74.D

75.C

76.B

77.B

78.C

79.C

80.B

Mã đề 210 

41.A

42.D

43.A

44.D

45.D

46.C

47.B

48.A

49.C

50.A

51.C

52.D

53.C

54.C

55.D

56.A

57.D

58.B

59.D

60.B

61.C

62.C

63.A

64.A

65.B

66.B

67.C

68.A

69.B

70.C

71.B

72.D

73.A

74.B

75.B

76.A

77.A

78.C

79.C

80.B

Mã đề 211 

41.B42.A43.D44.D45.C46.C47.C48.D49.D50.D
51.A52.B53.C54.A55.D56.B57.C58.A59.C60.C
61.D62.B63.B64.C65.B66.B67.D68.C69.A70.A
71.B72.C73.B74.D75.A76.B77.B78.B79.A80.A

Mã đề 212 

41.B42.A43.B44.C45.C46.C47.D48.B49.A50.C
51.C52.C53.B54.D55.A56.A57.B58.B59.B60.C
61.A62.D63.A64.D65.A66.A67.B68.C69.C70.A
71.B72.C73.A74.C75.B76.B77.B78.A79.C80.C

Mã đề 213 

41.B

42.B

43.A

44.C

45.A

46.A

47.D

48.C

49.B

50.C

51.A

52.D

53.C

54.D

55.A

56.C

57.D

58.D

59.D

60.A

61.B

62.D

63.C

64.A

65.D

66.A

67.B

68.C

69.C

70.D

71.D

72.D

73.A

74.C

75.B

76.B

77.B

78.C

79.B

80.D

Mã đề 214 

41.C

42.A

43.D

44.B

45.A

46.A

47.B

48.D

49.C

50.B

51.B

52.C

53.C

54.A

55.C

56.A

57.B

58.A

59.D

60.C

61.D

62.D

63.D

64.C

65.D

66.B

67.A

68.D

69.C

70.B

71.B

72.C

73.D

74.C

75.A

76.B

77.B

78.A

79.C

80.A

Mã đề 215 

41.C

42.A

43.B

44.C

45.A

46.B

47.A

48.C

49.D

50.A

51.A

52.C

53.B

54.B

55.D

56.C

57.A

58.D

59.A

60.A

61.D

62.A

63.D

64.D

65.A

66.D

67.D

68.A

69.D

70.C

71.D

72.A

73.A

74.D

75.C

76.C

77.A

78.A

79.C

80.D

Mã đề 216 

41.D

42.D

43.B

44.A

45.C

46.C

47.C

48.A

49.B

50.D

51.C

52.A

53.C

54.A

55.C

56.D

57.B

58.A

59.A

60.C

61.A

62.C

63.A

64.D

65.D

66.B

67.C

68.D

69.D

70.D

71.C

72.C

73.B

74.B

75.D

76.D

77.A

78.B

79.D

80.C

Mã đề 217 

41.C

42.C

43.A

44.D

45.B

46.B

47.A

48.A

49.B

50.C

51.D

52.B

53.D

54.D

55.C

56.A

57.B

58.A

59.C

60.B

61.A

62.D

63.C

64.C

65.D

66.A

67.A

68.C

69.D

70.D

71.A

72.A

73.B

74.D

75.B

76.C

77.B

78.C

79.A

80.C

Mã đề 218 

41.D

42.A

43.C

44.B

45.C

46.C

47.C

48.B

49.D

50.A

51.A

52.A

53.B

54.D

55.A

56.D

57.A

58.D

59.A

60.A

61.D

62.A

63.A

64.A

65.A

66.B

67.D

68.D

69.B

70.A

71.B

72.D

73.D

74.D

75.B

76.A

77.A

78.B

79.D

80.D

Mã đề 219 

41.D

42.B

43.B

44.D

45.D

46.C

47.C

48.C

49.D

50.D

51.B

52.A

53.D

54.D

55.A

56.D

57.A

58.A

59.B

60.A

61.A

62.B

63.A

64.D

65.A

66.A

67.B

68.A

69.B

70.C

71.C

72.C

73.B

74.A

75.C

76.B

77.B

78.C

79.B

80.C


Mã đề 220

41.A

42.C

43.D

44.B

45.C

46.B

47.C

48.B

49.C

50.A

51.C

52.B

53.A

54.A

55.B

56.A

57.B

58.D

59.A

60.D

61.C

62.D

63.C

64.B

65.B

66.A

67.A

68.C

69.B

70.D

71.C

72.D

73.B

74.D

75.C

76.C

77.D

78.B

79.A

80.D

Mã đề 221 

41.A

42.B

43.B

44.D

45.A

46.C

47.D

48.A

49.D

50.A

51.B

52.B

53.D

54.A

55.A

56.C

57.A

58.D

59.A

60.D

61.D

62.C

63.C

64.D

65.D

66.A

67.D

68.C

69.C

70.C

71.A

72.D

73.D

74.A

75.C

76.C

77.A

78.B

79.D

80.C

Mã đề 222 

41.A

42.C

43.C

44.C

45.A

46.A

47.B

48.A

49.D

50.B

51.B

52.C

53.B

54.C

55.C

56.A

57.D

58.B

59.B

60.D

61.C

62.B

63.B

64.A

65.D

66.A

67.D

68.C

69.D

70.D

71.D

72.D

73.A

74.B

75.D

76.A

77.B

78.A

79.D

80.D

Mã đề 223 

41.A

42.D

43.D

44.C

45.D

46.B

47.A

48.B

49.C

50.D

51.C

52.D

53.C

54.D

55.C

56.

57.B

58.C

59.D

60.D

61.C

62.B

63.C

64.D

65.A

66.C

67.B

68.C

69.A

70.B

71.B

72.A

73.D

74.A

75.A

76.A

77.A

78.D

79.B

80.B

Mã đề 224 

41.B

42.D

43.A

44.D

45.B

46.C

47.A

48.A

49.B

50.A

51.C

52.A

53.D

54.C

55.B

56.B

57.D

58.A

59.C

60.C

61.C

62.D

63.B

64.B

65.A

66.C

67.B

68.A

69.C

70.B

71.A

72.B

73.C

74.B

75.B

76.A

77.A

78.B

79.A

80.C

2. Đề minh họa 2022, đề tìm hiểu thêm môn Hóa 2022


3. Đáp án Đề xem thêm môn Hóa 2022, câu trả lời đề minh họa 2022 môn Hóa

4. Đáp án bao gồm thức của cục môn Hóa 2021

5. Đáp án đề Hóa thi xuất sắc nghiệp thpt 2021

Mã đề 201

41.D

42.D

43.B

44.C

45.B

46.B

47.A

48.C

49.B

50.D

51.C

52.A

53.A

54.B

55.B

56.A

57.D

58.D

59.C

60.D

61.C

62.D

63.C

64.D

65.A

66.D

67.A

68.A

69.B

70.C

71.A

72.B

73.C

74.C

75.B

76.D

77.C

78.D

79.C

80.D

Mã đề 202

41.B

42.A

43.A

44.D

45.C

46.B

47.B

48.C

49.C

50.C

51.A

52.B

53.D

54.D

55.C

56.B

57.C

58.B

59.D

60.D

61.C

62.C

63.B

64.D

65.B

66.A

67.B

68.A

69.B

70.C

71.A

72.A

73.B

74.A

75.D

76.A

77.D

78.B

79.D

80.A

Mã đề 203

41.C

42.D

43.A

44.B

45.C

46.A

47.D

48.A

49.C

50.A

51.D

52.B

53.D

54.B

55.B

56.D

57.B

58.C

59.D

60.C

61.C

62.B

63.A

64.D

65.A

66.D

67.D

68.B

69.C

70.D

71.B

72.B

73.A

74.C

75.C

76.A

77.C

78.A

79.C

80.B

Mã đề 204

41.B

42.A

43.B

44.C

45.D

46.B

47.A

48.B

49.D

50.B

51.D

52.C

53.D

54.C

55.A

56.A

57.B

58.A

59.D

60.B

61.D

62.C

63.D

64.D

65.D

66.C

67.A

68.B

69.C

70.C

71.A

72.C

73.A

74.A

75.C

76.C

77.D

78.D

79.A

80.C

Mã đề 205

41.A

42.B

43.C

44.C

45.B

46.C

47.C

48.B

49.D

50.B

51.A

52.C

53.D

54.A

55.B

56.C

57.C

58.B

59.D

60.B

61.C

62.B

63.A

64.C

65.D

66.B

67.A

68.A

69.B

70.A

71.B

72.B

73.C

74.A

75.A

76.B

77.A

78.B

79.A

80.C

Mã đề 206

41.B

42.C

43.C

44.A

45.D

46.B

47.D

48.A

49.A

50.B

51.C

52.C

53.B

54.A

55.B

56.B

57.C

58.A

59.C

60.C

61.C

62.D

63.D

64.C

65.D

66.A

67.B

68.D

69.C

70.D

71.B

72.B

73.B

74.D

75.D

76.D

77.A

78.A

79.B

80.D

Mã đề: 207

41.C

42.C

43.C

44.D

45.C

46.C

47.A

48.C

49.A

50.D

51.D

52.A

53.D

54.A

55.D

56.A

57.C

58.C

59.A

60.A

61.B

62.C

63.B

64.C

65.B

66.D

67.D

68.D

69.B

70.C

71.D

72.C

73.D

74.A

75.C

76.A

77.B

78.

79.D

80.C

Mã đề 208

41.C

42.D

43.C

44.C

45.D

46.A

47.D

48.D

49.B

50.A

51.D

52.A

53.C

54.C

55.C

56.D

57.B

58.B

59.C

60.D

61.A

62.A

63.B

64.A

65.B

66.C

67.B

68.C

69.D

70.D

71.B

72.A

73.D

74.B

75.B

76.C

77.A

78.C

79.A

80.B

Mã đề 210

41.B

42.D

43.A

44.A

45.D

46.C

47.B

48.B

49.D

50.C

51.D

52.B

53.B

54.C

55.A

56.B

57.C

58.A

59.A

60.B

61.C

62.B

63.A

64.C

65.C

66.A

67.A

68.A

69.C

70.A

71.C

72.C

73.B

74.A

75.A

76.B

77.C

78.A

79.A

80.A

Mã đề 211

41.B

42.C

43.D

44.B

45.A

46.D

47.A

48.D

49.C

50.C

51.B

52.B

53.B

54.C

55.B

56.

57.

58.

59.B

60.D

61.C

62.D

63.B

64.A

65.B

66.D

67.D

68.C

69.A

70.A

71.A

72.C

73.D

74.A

75.A

76.C

77.A

78.C

79.D

80.D


Mã đề 213

41.C

42.D

43.B

44.C

45.D

46.B

47.C

48.A

49.C

50.B

51.A

52.A

53.A

54.B

55.C

56.B

57.C

58.B

59.B

60.D

61.D

62.C

63.C

64.C

65.A

66.A

67.A

68.D

69.B

70.A

71.A

72.D

73.D

74.A

75.A

76.B

77.C

78.D

79.B

80.D

Mã đề 214

41.B

42.C

43.A

44.C

45.B

46.A

47.A

48.B

49.C

50.A

51.B

52.D

53.A

54.A

55.A

56.B

57.C

58.A

59.B

60.A

61.B

62.A

63.C

64.D

65.D

66.C

67.C

68.D

69.D

70.B

71.D

72.D

73.C

74.D

75.B

76.D

77.C

78.D

79.C

80.B

Mã đề 216

41.B

42.D

43.C

44.D

45.B

46.A

47.C

48.D

49.A

50.A

51.A

52.B

53.D

54.B

55.B

56.B

57.C

58.A

59.A

60.B

61.C

62.A

63.B

64.D

65.B

66.D

67.B

68.D

69.D

70.A

71.D

72.A

73.B

74.A

75.D

76.A

77.B

78.B

79.A

80.D

Mã đề 218

41.A

42.D

43.D

44.A

45.C

46.C

47.C

48.B

49.A

50.B

51.B

52.C

53.C

54.B

55.D

56.D

57.C

58.A

59.B

60.C

61.A

62.A

63.C

64.A

65.D

66.A

67.C

68.A

69.A

70.C

71.C

72.D

73.B

74.D

75.D

76.B

77.D

78.B

79.B

80.C

Mã đề 220

41.D

42.B

43.A

44.D

45.C

46.C

47.B

48.D

49.D

50.B

51.A

52.B

53.D

54.C

55.A

56.A

57.A

58.C

59.A

60.B

61.C

62.D

63.A

64.D

65.C

66.B

67.D

68.C

69.C

70.A

71.D

72.C

73.B

74.C

75.A

76.C

77.B

78.C

79.A

80.D

Mã đề 221

41.C

42.C

43.A

44.B

45.D

46.C

47.A

48.C

49.D

50.A

51.B

52.B

53.C

54.D

55.D

56.B

57.C

58.B

59.C

60.B

61.D

62.A

63.B

64.D

65.C

66.D

67.B

68.C

69.D

70.B

71.C

72.D

73.D

74.C

75.C

76.B

77.B

78.C

79.D

80.D

Mã đề 223

41.A

42.D

43.A

44.C

45.C

46.D

47.B

48.A

49.A

50.A

51.D

52.A

53.D

54.D

55.B

56.D

57.C

58.A

59.B

60.B

61.B

62.A

63.A

64.C

65.D

66.C

67.B

68.C

69.C

70.C

71.B

72.D

73.A

74.D

75.B

76.B

77.D

78.A

79.D

80.A

6. Đề Hóa trung học phổ thông 2021


7. Đề thi minh họa 2021 môn Hóa

Về cơ phiên bản nội dung đề thi sẽ bám quá sát chương trình học ít nhiều và đa phần là lớp 12. Tất nhiên đề thi sẽ lộ diện cả câu hỏi khó giao hàng mục đích phân loại tầng học tập sinh. Hiển nhiên, đề thi dễ dàng thì điểm xét tuyển chọn vào các ngành cao với ngược lại. Vậy yêu cầu thí sinh cũng không phải quá lo ngại mà cứ nỗ lực ôn tập thật tốt.


8. Đáp án đề minh họa 2021 môn Hóa học

9. Chỉ dẫn giải cụ thể đề minh họa 2021 môn Hóa học

Câu 41: kim loại nào tiếp sau đây có ánh nắng mặt trời nóng rã cao nhất?

Kim một số loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W (vonfram).

Câu 42: sắt kẽm kim loại nào sau đây tính năng với nước thu được hỗn hợp kiểm?

Kim một số loại K tính năng với nước thu được dung dịch kiềm: 2K + 2H2O —> 2KOH + H2

Câu 43: phép tắc điều chế sắt kẽm kim loại là?

Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử: Mn+ + ne —> M

Câu 44: Ion nào sau đây có tính oxi hóa bạo dạn nhất?

Ion gồm tính oxi hóa vượt trội nhất là Ag+. Máy tự tính oxi hóa dãy trên: Ag+ > Al3+ > Mg2+ > Na+

Câu 45: trong công nghiệp, kim loại nào dưới đây được điều chế bằng phương thức điện phân rét chảy?

Trong công nghiệp, kim loại Na được pha trộn bằng phương thức điện phân rét chảy muối hạt NaCl: 2NaCl điện phân rét chảy —> 2Na + Cl2

Câu 46: sắt kẽm kim loại nào sau đây tác dụng được với hỗn hợp HCl có mặt khí H2?

Kim nhiều loại Mg công dụng được với hỗn hợp HCl hiện ra khí H2: Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2

Câu 47: thành phầm của bội nghịch ứng giữa sắt kẽm kim loại nhôm với khí oxi là

Sản phẩm của bội phản ứng giữa kim loại nhôm cùng với khí oxi là Al2O3: 4Al + 3O2 —> 2Al2O3

Câu 48: Nung CaCO3 ở ánh nắng mặt trời cao, thu được chất khí X. Hóa học X là

Khí X là CO2: CaCO3 —> CaO (rắn) + CO2 (khí)

Câu 49: vào công nghiệp, quặng bọxit dùng để sản xuất kim loại nhôm. Thành phần chính của quặng boxit là.

Trong công nghiệp, quặng bọxit dùng làm sản xuất kim loại nhôm. Thành phần chủ yếu của quặng boxit là Al2O3.2H2O

Câu 50: phương pháp của sắt(II) sunfat là

Công thức của sắt(II) sunfat là FeSO4.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Nồi Cơm Điện Tiger Tiếng Nhật, Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Điện Tiger

Câu 51: trong hợp chất CrO3, crom tất cả số lão hóa là

Trong hợp hóa học CrO3, crom tất cả số oxi hóa là +6.

Câu 52: Khí X tạo nên trong quá trình đốt cháy nguyên liệu hóa thạch, gây hiệu ứng công ty kính. Trồng các cây xanh sẽ làm sút nồng độ khí X trong không khí. Khí X là

Khí X tạo thành trong quá trình đốt cháy nguyên liệu hóa thạch, khiến hiệu ứng đơn vị kính —> X là CO2. Trồng những cây xanh đang làm sút nồng độ khí CO2 trong không khí vày cây xanh nên CO2 để quang hợp.

Câu 53: Cho hóa học X tính năng với hỗn hợp NaOH, thu được CH3COONa với C2H5OH. Hóa học X là

X là CH3COOC2H5: CH3COOC2H5 + NaOH —> CH3COONa + C2H5OH

Câu 54: hóa học nào sau đây là axit béo?

Axit panmitic (C15H31COOH) là axit béo.

Câu 55: chất nào sau đây là đisaccarit?

Đisaccarit là saccarozơ (C12H22O11)

Câu 56: Dung dịch hóa học nào dưới đây làm quỳ tím đưa sang màu sắc xanh?

Dung dịch metylamin (CH3NH2) làm quỳ tím đưa sang màu xanh vì có đựng được nhiều OH-: CH3NH2 + H2O ⇔ CH3NH3+ + OH-

Câu 57: Số nguyên tử oxi vào phân tử axit glutamic là

Số nguyên tử oxi trong phân tử axit glutamic là 4. Axit glutamic là C5H9NO4, gồm cấu tạo: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu 58: Phân tử polime nào sau đây có chứa nitơ?

Phân tử poliacrilonitrin (-CH2-CHCN-)n tất cả chứa nitơ.

Câu 59: Độ bổ dưỡng của phân đạm được reviews theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng của nguyên tố như thế nào sau đây?

Độ bồi bổ của phân đạm được nhận xét theo tỉ lệ phần trăm về cân nặng của thành phần N.

Câu 60: Cặp hóa học nào dưới đây cùng dãy đồng đẳng?

Cặp CH4 và C2H6 cùng dãy đồng đẳng ankan CnH2n+2.

Câu 61: Cho từ từ mang đến dư sắt kẽm kim loại X vào hỗn hợp FeCl3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa hai muối. X là sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Mg dư + FeCl3 —> MgCl2 + FeB. Zn dư + FeCl3 —> ZnCl2 + FeC. Cu dư + FeCl3 —> CuCl2 + FeCl2D. Mãng cầu + H2O —> NaOH + H2NaOH + FeCl3 —> Fe(OH)3 + NaCl

Câu 62: cho những este sau: etyl axetat, propyl axetat, metyl propionat, metyl metacrylat. Có bao nhiêu este gia nhập phản ứng trùng hợp chế tạo thành polime?

Chỉ có một este gia nhập phản ứng trùng hợp tạo ra thành polime là metyl metacrylat: CH2=C(CH3)-COOCH3 —> (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n. Các este còn lại không tồn tại C=C yêu cầu không gia nhập phản ứng trùng hợp.

Câu 63: Cho m gam Al phản bội ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, nhận được 26,7 gam muối. Giá trị của m là

nAlCl3 = 26,7/133,5 = 0,22Al + 3Cl2 —> 2AlCl3—> nAl = 0,2 —> mAl = 5,4 gam

Câu 64: hóa học nào sau đây chức năng với dung dịch HNO3 loãng, dư sinh ra khí NO?

A. Fe2O3 + HNO3 —> Fe(NO3)3 + H2OB. FeO + HNO3 —> Fe(NO3)3 + NO + H2OC. Fe(OH)3 + HNO3 —> Fe(NO3)3 + H2OD. Ko phản ứng

Câu 65: Hòa tan trọn vẹn 3,9 gam hỗn hợp Al cùng Mg trong hỗn hợp HCl dư, nhận được 4,48 lít khí H2 với dung dịch chứa m gam muối. Quý giá của m là

nH2 = 0,2 —> nHCl làm phản ứng = 0,4 —> nCl-(muối) = 0,4m muối bột = m sắt kẽm kim loại + mCl- (muối) = 18,1 gam

Câu 66: Thủy phân hoàn toàn hỗn hòa hợp etyl propionat với etyl fomat trong dung dịch NaOH, thu được thành phầm gồm

Thủy phân hoàn toàn hỗn phù hợp etyl propionat và etyl fomat trong dung dịch NaOH, thu được thành phầm gồm:

C2H5COOC2H5 + NaOH —> C2H5COONa + C2H5OHHCOOC2H5 + NaOH —> HCOONa + C2H5OH

—> sản phẩm thu được gồm 2 muối cùng 1 ancol.

Câu 67: Chất rắn X dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. Thủy phân trọn vẹn X nhờ xúc tác axit hoặc enzim thu được hóa học Y. Hai chất X cùng Y theo thứ tự là

Chất rắn X dạng sợi, color trắng, không tan trong nước trong cả khi đun nóng —> X là xenlulozơ.

Thủy phân trọn vẹn X dựa vào xúc tác axit hoặc enzim thu được chất Y —> Y là glucozơ:(C6H10O5)n + nH2O —> nC6H12O6

Câu 68: Thủy phân 1,71 gam saccarozơ với năng suất 75%, thu được các thành phần hỗn hợp X. Cho cục bộ X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, đun nóng, sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được m gam Ag. Cực hiếm của m là

nC12H22O11 = 1,71.75%/342 = 3/800C12H22O11 —> (Glucozơ + Fructozơ) —> 4Ag—> nAg = 4nC12H22O11 = 0,015—> mAg = 1,62

Câu 69: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X (no, đối chọi chức, mạch hở) chiếm được CO2, H2O và 2,24 lít khí N2. đến m gam X chức năng hết với dung dịch HCl dư, số mol HCl sẽ phản ứng là

nN2 = 0,1—> nHCl = nN = 2nN2 = 0,2 mol

Câu 70: 

A. Sai, tơ nitron điều chế bằng cách trùng phù hợp CH2=CH-CNB. ĐúngC. Sai, cao su lưu hóa có kết cấu mạch ko gianD. Sai, tơ nilon-6,6 điều chế bằng cách đồng trùng dừng HOOC-(CH2)4-COOH với NH2-(CH2)6-NH2

Câu 71. Hấp thụ trọn vẹn V lít khí CO2 vào dung dịch cất a mol NaOH với 1,5a mol Na2CO3, thu được dung dịch X. Phân chia X thành hai phần bởi nhau. Mang đến từ từ bỏ phần một vào 120 ml hỗn hợp HCl 1M, chiếm được 2,016 lít khí CO2. Dồn phần hai làm phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, chiếm được 29,55 gam kết tủa. Quý giá của V làA. 1,12.

nHCl = 0,12; nCO2 = 0,09; nBaCO3 = 0,15

nCO2 X đựng (Na+, CO32-, HCO3-) hoặc (Na+, CO32-, OH-).

Xét X đựng Na+, CO32-, HCO3-. Đặt u, v là số mol CO32- cùng HCO3- vẫn phản ứng:

nH+ = 2u + v = 0,12

nCO2 = u + v = 0,09

—> u = 0,03; v = 0,06

—> từng phần X đựng CO32- (0,03k) cùng HCO3- (0,06k)

—> nBaCO3 = 0,03k + 0,06k = 0,15 —> k = 5/3

Vậy cục bộ X cất CO32- (0,1) với HCO3- (0,2), bảo toàn điện tích —> nNa+ = 0,4

Bảo toàn mãng cầu —> a + 2.1,5a = 0,4

Bảo toàn C —> V/22,4 + 1,5a = 0,1 + 0,2

—> V = 3,36 lít

Câu 72. Triển khai 5 nghiên cứu sau:

(a) mang lại dung dịch KHSO4 vào hỗn hợp Ba(HCO3)2.(b) mang đến dung dịch NH4HCO3 vào dung dịch Ba(OH)2.(c) Đun nóng nước cứng trợ thì thời.(d) Cho kim loại Al vào hỗn hợp NaOH dư.(e) Cho kim loại Na vào hỗn hợp CuSO4.Sau khi những phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được cả kết tủa và chất khí làA. 2.