Trong bài xích học lúc này cô Hoa sẽ lí giải cho các bạn về Câu điều kiện loại 2 gồm những: cấu trúc, cách dùng và bài xích tập

*

1. Cấu trúc 

Khái niệm: Câu điều kiện loại 2 cần sử dụng để diễn tả sự bài toán hay điều kiện “không thể” xảy ra ở lúc này hoặc tương lai. Cùng thường được biết đến là câu điều kiện không tồn tại thật ở hiện tại tại. Điều kiện chỉ là một trong những giả thiết, một ước mong muốn trái ngược với hiện nay tại.

Bạn đang xem: Công thức câu điều kiện loại 2

If I had a million USD, I would buy a Audi. (Nếu tôi tất cả một triệu đô la, tôi sẽ cài đặt chiếc xe cộ Audi.) ⇐ hiện trên tôi không tồn tại tiền.

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V-ed /V2

To be: were / weren"t

S + would / could / should + V1 (wouldn"t / couldn"t + V1)


Cách dùng

Ex: If he were here now, the party would be more exciting. (Hiện trên anh ấy không có mặt ở bữa tiệc)Ex: If I were you, I would never buy that car. (nếu tôi là các bạn tôi đang không lúc nào mua loại xe đó).

Xem thêm: Tour Du Lịch Thái Lan 2019, Kinh Nghiệm Du Lịch Thái Lan Năm 2019

 

2. đổi thay thể câu đk loại 2

Biến thể mệnh đề chính

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing

Ex: If I stayed at home, I would be lying on my bed now. (Nếu tôi ở trong nhà thì giờ đồng hồ này tôi vẫn nằm dài trên giường.)

If + past simple, past simple

Ex: If he were rich, he bought this car. (Nếu anh ta nhiều thì anh ta cài đặt chiếc xe pháo này.)

Biến thể mệnh đề if

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf

Ex: If you were studying, I wouldn’t disturb you. (Nếu bạn đang học bài thì tôi sẽ không còn làm phiền các bạn đâu.)

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf

Ex: If I hadn’t studied last night, I couldn’t vì chưng the test well. (Nếu tối qua ko không học bài thì bây giờ tôi cần yếu làm bài xích tập tôt.)

3. Bài tập vận dụng

1. If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

a. Have B. Would have C. Had had D. Should have

2. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.a. Would have visited B. Visited C. Had visited D. Visit3. __________more help, I would điện thoại tư vấn my neighbor.a. Needed B. Should I need C. I have needed D. I should need4. __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time & trouble over the years.a. Had I known B. Did I know C. If I know D. If I would know5. Vày you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?a. Spoke B. Speak C. Had spoken D. Will speak6. If you can give me one good reason for your acting like this, __________this incident again.a. I will never mention B. I never mentionc. Will I never mention D. I don’t mention7. If I had known you were asleep, I __________so much noise when I came in.a. Didn’t make B. Wouldn’t have madec. Won’t make D. Don’t make8. Unless you __________all of my questions, I can’t vì chưng anything lớn help you.a. Answered B. Answer C. Would answer D. Are answering9. Had you told me that this was going lớn happen, I __________it.a. Would have never believed B. Don’t believec. Hadn’t believed D. Can’t believe10. If Jake __________to go on the trip, would you have gone?a. Doesn’t agree B. Didn’t agree C. Hadn’t agreed D. Wouldn’t agree11. J: “John went to lớn the hospital alone”,K: “If __________,I would have gone with him”.a. Had he told me B. He had told me C. He has told me D. He would tell me12. If you __________, I would have brought my friends over to your house yesterday lớn watch T.V, but I didn’t want lớn bother you.a. Had studied B-studied C. Hadn’t studied D. Didn’t study13. Peter: “Did you need help with your Math last night?”.Mary: “If I had needed, I __________you”.a. Would gọi B. Called C. Would have called D. Will call14. If someone __________ in to lớn the store, smile & say, “May I help you?”a. Comes B. Came C. Come D. Should come15. “Here’s my phone number”.“Thanks. I‘ll give you a hotline if I __________some help tomorrow”

Đáp án

1.C

2.A

3.B

4.A

5.A

6.A

7.B

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.A

15.B

Trên đây là cục bộ kiến thức về câu đk loại 2. Hy vọng đã hỗ trợ ích được cho các em trong quá trình ôn luyện và học tập.

Hẹn chạm mặt lại các em trong bài học tiếp theo sau về "câu điều kiện loại 3" nhé!

Nếu ước ao nhận tư vấn miễn mức giá về lộ trình học giao tiếp cho người mất gốc, những em để lại tin tức tại trên đây để được hỗ trợ nhé!