Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễnchắc hẳn sẽ là nội dung thực hành hữu ích dành cho những ai đang muốn hoàn thiện kiến thức liên quan đến các thì trong tiếng Anh. Để có thể làm được tốt các bài tập này, các bạn cần phải nắm bắt được ngữ pháp và cấu trúc sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Cùng nhantobian.vn làm cá bà tập dưới đây để củng cố kiến thức nhé!

1. Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thể khẳng định

S + have/ has been + V_ing

I/ You/ We/ They -> have

Ví dụ: They have been waiting for 5 hours.

Đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

He/ She/ It -> has

Ví dụ: He has been waiting for 5 hours

Thể phủ định

S + have/ has + not + been + V_ing
Have not = haven’t, Has not = hasn’t

*
*
*
*

Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Bài tập 8

Hội thoại 6

A: Peter, why are you so noisy? I want to sleep!

B: Do you mean it? I ………………………………………………… any noise since I got up. (not make)

Hội thoại 7

A: …………….. you ……………………………………… for a long time? (cough)

B: Not really. It started the day before yesterday.

Hội thoại 8

A: Mr. Gregson, how long ……………… you ……………………………………….. English? (not teach)

B: To tell the truth I’ve never taught English. But I’d like to try it.

Hội thoại 9

A Hi, Sam. How is your new girlfriend doing?

B Susan? She ……………………………………………………. to me since we had an argument. (not speak)

Hội thoại 10

A: Have you heard about the bank robbery in King Street?

B: Yes, I have. The police ……………………………………………….. for the robbers day and night. (look)

Bài tập 9: For each situation, write two sentences using the words in brackets.Tom started reading a book two hours ago. He is still reading it and now he is on page 53.

(read/ for two hour) He …….

(read/ 53 pages so far) He …….

Rachel is from Australia. She is travelling round Europe at the moment. She began her trip three months ago.

Xem thêm: Các Khu Du Lịch Ở Đà Lạt Tự Túc Mới Nhất 2022, 20 Địa Điểm Du Lịch Tham Quan Đẹp Nhất Ở Đà Lạt

(travel/ for three months) She …….

(visit/six countries so far) …….

Patrick is a tennis player.He began playing tennis when he was ten years old. This year he is national champion again – for the fourth time

(win/ the national championships/ four times) …….

(play/ tennis since he was ten) …….

When they left college, Lisa and Sue started making films together.They still make films.

(make/ five films since they left college) …….

Xem thêm: Về Nhà Đi Con Tập 74 Review, Về Nhà Đi Con Tập 74 Vtv Giải Trí Trực Tiếp

Đáp án

Bài tập 1Where is he? I have been waiting for him since 5 o’clock!She has been going out since 5 a.m.They have not been eating anything all the morning.Will the rain ever stop? It has been raining all day.Jan is out of breath. She has been running 2 hours ago.I have been reading this book since last night.She has been chatting with her friend all the day.Hey, you have been sitting at the computer all day. You should really take a break now.She has been riding for 4 hours and she is very tired now.We have not been writing to each other for 6 months.Bài tập 2

1. A 2. B 3. D 4. C 5. A
6. A 7. B 8. C 9. B 10. B

Bài tập 4

1. have you been waiting 2. has John been doing
3. haven’t you been eating 4. has it been snowing
5. have Peter and Joly been arguing 6. have you been using
7. hasn’t Ben been wearing 8. have you been revising
9. has your dad been working 10. have you been making

Bài tập 5

1. I have been replacing 2. I have been learning
3. has been waiting 4. has been sunbathing
5. have been relaxing 6. have been playing
7. have been trying 8. has been living
9. have been painting 10. has been sleeping

Bài tập 6

1. has been sleeping 2. were having 3. has been waiting 4. has still doing
5. has been doing 6. has been going 7. haven’t been eating 8. has been raining

Bài tập 7Have you been waiting long?What have you been doing?How long have you been working there?How long have you been selling computers?Bài tập 8have you been learninghas been bakinghave been cleaninghave not been workinghas … not been goinghave not been makinghave … been coughinghave … not been teachinghas not been speakinghave been lookingBài tập 9He has been reading for two hours./ He has read 53 pages so far.She’s been travelling for three months./ She’s visited six countries so far.He’s won the national championships four times./ He’s been playing tennis since he was ten.They’ve made five films since they left college./ They’ve been making films since they left college.

Trên đây là tổng hợp toàn bộ kiến thức về thì hiện tại hoàn thành và một số bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có đáp án do nhantobian.vn tổng hợp và biên soạn. Các bạn đã làm hết bài tập chưa? Hãy check đáp án chi tiết để hiểu hơn về cách dùng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *