Nằm trong chuỗi bài chia sẻ về các loại câu điều kiện và bài tập vận dụng đang được chia sẻ. Câu điều kiện loại 3 (Conditional sentence type 3) là một trong những dạng ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh. Trong bài viết hôm nay, Anh ngữ UEC – địa chỉ học IELTS tại Đà Nẵng sẽ đi sâu vào chi tiết hơn về định nghĩa, công thức, cách dùng, bài tập về câu điều kiện loại 3. Và một ngữ pháp mới nữa đó là Đảo ngữ câu điều kiện loại 3 nhé!

*
*
*
*
*

Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

3. Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 3:

Mệnh đề If Mệnh đề chính

Had + S + p.p

S + would/ could/ might/… + have + p.p

Ví dụ:

If I had gone to the party last night, I would have seen Anna.= Had I gone to the party last night, I would have seen Anna. (Nếu tối hôm qua tôi đến dự tiệc thì tôi đã gặp Anna.)If I had played better, I might have won.= Had I played better, I might have won. (Nếu tôi chơi tốt hơn, tôi có thể đã thắng.)

V. Tổng hợp bài tập về câu điều kiện loại 3

1. Bài tập về câu điều kiện loại 3

Bài 1: Từ các tình huống cho sẵn, viết câu điều kiện loại 3

The accident happened because the driver in front stopped so suddenly.I didn’t wake George because I didn’t know he wanted to get up early.I was able to buy the car because Jim lent me the money.She wasn’t injured in the crash because she was wearing a seat-belt.She didn’t buy the coat because she didn’t have enough money on her.

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc

If you ______ a minute, I’ll come with you. (wait)If we arrived at 10, we ______ Tyler’s presentation. (miss)We ______ John if we’d known about his problems. (help)If they ______ new batteries, their camera would have worked correctly. (use)If I could go anywhere, it ______ New Zealand. (be)If it rains, the boys ______ hockey. (play)If he ______ his own vegetables, he wouldn’t have to buy them. (grow)Jim ______ whisky distilleries if he travelled to Scotland. (see)Would you go out more often if you ______ so much in the house? (not have to do)She wouldn’t have yawned the whole day if she ______ late last night. (stay up)

Bài 3. Tìm lỗi sai trong câu, gạch chân và ghi lại câu trả lời cho đúng câu điều kiện loại 3

I couldn’t stay with you. I wouldn’t have left if I didn’t have the appointment.My sister didn’t want to marry Jim. If he had proposed to her, she would refuse.We couldn’t buy the house.

Đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 3

Xem thêm:

Xem thêm: 30 Bức Ảnh Đẹp Nhất Từ Cuộc Thi National Geographic Travel 2019

But we would have done it if we had enough money. I didn’t catch a word.. If I had understood, I’d give them some advice.If he wasn’t the best player in the team, he wouldn’t have earned so much.Peter was furious. He wouldn’t lose his temper if he hadn’t done all the work on his own.The kitten didn’t want to leave the house. Otherwise it would have played in the garden if it didn’t rain cats and dogs.I didn’t know that he was at home. I would drop in if I had known it. They wouldn’t have traveled by ship if the authorities didn’t close the airport on the island. She was so pretty. If I were twenty years younger, I would have asked her to marry me. 

2. Đáp án bài tập về câu điều kiện loại 3

Bài 1:

If the driver in front hadn’t stopped so suddenly, the accident wouldn’t have happened.If I had known George wanted to get up early, I would have waken him.If Jim hadn’t lent me the money, I wouldn’t have been able to buy the car. (couldn’t have bought)If she hadn’t been wearing a seat-belt, she would have been injured in the crash.If she had had enough money on her, she would have bought the coat.

Bài 2:

1. wait 2. would miss 3. would have helped 4. had used 5. would be
6. won’t play 7. grew 8. would see 9. didn’t have to do 10. hadn’t stayed up

Bài 3:

I couldn’t stay with you. I wouldn’t have left if I didn’t have the appointment. hadn’t hadIf he had proposed to her, she would refuse. would have refusedWe would have done it if we had enough money. had hadIf I had understood, I‘d give them some advice. would have givenIf he wasn’t the best player in the team, he wouldn’t have earned so much. hadn’t beenHe wouldn’t lose his temper if he hadn’t done all the work on his own. wouldn’t have lostOtherwise it would have played in the garden if it didn’t rain cats and dogs. hadn’t rainedI would drop in if I had known it. would have droppedThey wouldn’t have traveled by ship if the authorities didn’t close the airport on the island. hadn’t closedIf I were twenty years younger, I would have asked her to marry me. had been

Hy vọng bài viết trên đã mang lại cho bạn những kiến thức hữu ích và thú vị về cấu trúc và đảo ngữ câu điều kiện loại 3 trong tiếng Anh. Câu điều kiện loại 3 có ý nghĩa như một lời tiếc nuối vì đã không làm việc nào đó trong quá khứ. Khi muốn diễn đạt sự việc không có thật ở quá khứ, chúng ta sẽ sử dụng câu điều kiện loại 3. Bạn hãy học chắc kiến thức để làm nền tảng cho việc học tiếng Anh sau này và vận dụng bài tập về câu điều kiện loại 3

Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *